Sedžad Milanović izabran je danas 21.02.2021. godine na izbornoj skupštini za predsjednika Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Gornji Vakuf.


Aktuelni zastupnik u Skupštini SBK, dobio je najširu moguću podršku svih mjesnih odbora i članova ove stranke tokom izbornog procesa, što se večeras potvrdilo i na skupštini gdje su mu delegati pružili bezrezervnu podršku.
Na Skupštini su izabrani i članovi Izvršnog odbora kao i podpredsjednici OO SDA Gornji Vakuf.

U nastavku biografija novog predsjenika:

Sedžad Milanović je rođen 11.06.1072.god. u opštini Bugojno. Osnovnu školu završio je u Voljevcu opština Gornji Vakuf a srednju Mašinsko tehničku školu završio je u Gornjem Vakufu školske 1990/1991. Oženjen je i otac troje djece.
Tokom rata u BiH, bio je aktivan pripadnik A RBiH, u kojoj je obnašao različite dužnosti od komandira čete do pomoćnika komandanta divizije za poslove bezbjednosti. Nakon završetka rata, od 1996.god. pa sve do 2003.god., radio je u Ministarstvu odbrane BiH, Odjel za odbranu Gornji Vakuf na poslovima vojne evidencije, šefa zajedničkih službi i sekretara odjela za odbranu.

U periodu od 2003.god. do 2010.god., obavljao je dužnost Ministra unutrašnjih poslova u Vladi Srednjobosanskog kantona, te je u dva mandata 2006.god. i 2010.godine biran za poslanika u Skupštini Srednjobosanskog kantona Travnik. Od 2011.god. Do 2019 god. U dva mandata imenovan je u Vladu SBK na poziciju Ministra privrede, a predhodno je 2014 godine ma izborima izabran u Skupštinu SBK. Od 2019 god. Zastupnik je u Skupštini SBK Travnik.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Đemal Bjedić u Mostaru diplomirao je 2001.god., a na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u akademskoj 2004/2005, upisao je postdiplomski magistarski studij, pod nazivom Kriminologija, kriminalistika i krivično pravosuđe u kontekstu evropske sigurnosti.

Magistarski rad, pod naslovom „Poremećaji psihičkog života čovjeka kao uzročnici kršenja legalnih normi (Srednjobosanski kanton period 2001-2006 godine) odbranio je 17.10.2008.god. Doktorsku disertaciju pod naslovom krivičnopravni i penološki položaj počinilaca krivičnih djela sa bitno smanjenom uračunljivošću u BiH sa posebnim osvrtom na F BiH u periodu 2003-2009 godine odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 09.12.2013.god. Profesor je na Pravnom fakultetu na predmetima iz krivičnopravne katedre u Travniku na Internacionalnom univerzitetu.

U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, imenovani je objavio dvije knjige pod nazivom „Poremećaji psihičkog života kao determinanta kršenja legalnih normi“, „Bitno smanjena uračunljivost u krivičnom pravu BiH“ i više naučnih i stručnih radova, te učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija iz oblasti prava, sigurnosti i privrede.
Dr.sc. Sedžad Milanović