HRONIKA BUGOJNA IZ 1941/1945


HRONIKA BUGOJNA IZ 1941/1945

Karakteristike Društvenih – Ekonomskih i Političkih Odnosa

Teritorija opštine Bugojno nalazila se i prije drugog svjetskog rata u istim teritorijalnim okvirima kao i danas.

Brojala je oko 15.000 stanovnika i bila nacionalno izmješana.

Osnovna grana privrede,uključujući i grad,bila je poljoprivreda sa privatnim sektorom.

Industrije nije ni bilo.Mala hidroelektrična centrala u Veseloj,koja je služila isključivo za rasvjetu grada.

U trikotaži bilo je uposleno 29 radnika,u centrali 7,u maloj pilani potočari više Poriča 12,i u jednoj radionici 15 radnika.

Privatne trgovačke radnje raznih struka u gradu 71 lice.


U ugostiteljstvu radilo je ukupno 50 lica,a u zanatstvu svih struka oko 88 ljudi.

Pored ovih djelatnosti u Opštini radilo je oko 75 službenika,uključujući u taj broj šumare,tesare,učitelje,službenike Sreskog načelstva .

Ukupan broj zaposlenih ,zajedno sa slobodnim zanimanjima,iznosio je 1939.godine oko 360 ljudi od čega je socijalno osigurano bilo 150.

Seosko stanovništvo bilo je prezaduženo kod banaka ili kod mjesnih trgovaca koji su se brzo bogatili lihvarskom kamatom.

U gradu su bila dva kulturna doma sa čitaonicom i pjevačkim horovima i to: Srpski i Hrvatski dom,te Muslimanska čitaonica.Postajala su društva “Prosvjeta “,”Gajret”,”Napredak”,kao i filskulturno društvo”soko”.

Politička osnova svih ovih organizacija bila je strogo vjerski i nacionalno određivanje.

Politički život uoči rata 1941.godine imao je sve karakteristike ,političkog života.

Pored Hrvatske seljačke stranke (HSS),Jugoslavenske muslimanske organizacije (JMO) ,Jugoslavenske radikalne stranke najjači uticaj je imala (HSS).

U Bugojnu je uoči rata bilo nekoliko jevrejskih porodica.

To su porodice Grosa,Šprunga,Atijasa,Bokora i Saloma.Oni su se isključivo bavili trgovinom i u njoj imali jake pozicije.