PROMOCIJA KNJIGE “UČENJE I DJELO AHMEDA BUREKA – DRUGO DOPUNJENO IZDANJE”


PROMOCIJA KNJIGE “UČENJE I DJELO AHMEDA BUREKA – DRUGO DOPUNJENO IZDANJE”
(Konferansa)

Amfiteatar Gazi Husrev-begove medrese, 28.11.2023. godine u 15:00 sati
Moderator: Almin Mahmutović.


Knjiga Učenje i djelo Ahmeda Bureka- Drugo dopunjeno izdanje, autora prof. dr. Ahmeda Kice. Dakle, pred nama je knjiga koja se, kako pojašnjava uvaženi autor u Pogovoru ovome izdanju, “pojavljuje nakon četvrt stoljeća i u kojem su prezentirane činjenice o učenju i djelu ovog znamenitog bošnjačkog i bosanskog učenjaka. Drugo izdanje knjige o učenju i djelu Ahmeda Bureka, također, pokazuje da ukupni potencijal Burekovog učenja i djela nije do kraja iscrpljen, te da još uvijek izdržava povjesni smisao i kušnju koji se, prije svega, ogledaju u očuvanju i daljem razvoju Bosne, opstojnosti Bošnjaka i drugih naroda u našoj domovini Bosni i Hercegovini. (…)”
Čitaoci ovoga vrijednoga djela mogu, na samim stranicama knjige, iščitati i
prepoznati ovakvu autorovu motiviranost i iskrenu namjeru da život, djelo i nesumnjivi doprinos sveukupnoj bošnjačkoj misli ovoga istaknutog alima, polihistora, enciklopedijski obrazovanog naučnika predstavi široj javnosti i dadne vlastiti doprinos istraživanjima intelektualne i duhovne baštine našega naoda.


Ahmed Kico rođen je 23. 12. 1958. godine u Gračanici gdje je završio Osnovnu školu „Vladimir Nazor“. Gimnaziju „Mahmut Bušatlija“ završio je u Bugojnu, a Filozofski fakultet ( Odsjek za filozofiju i sociologiju) u Sarajevu na kojem je 1981. godine diplomirao i stekao stručno zvanje: profesor filozofije i sociologije. Godine 1998. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na istom Odsjeku odbranio je magistarsku radnju pod nazivom Rekonstrukcija i
recepcija učenja i djala bošnjačkog učenjaka Ahmeda Bureka, nakon čega je stekao znanstveno zvanje: mr. sc. filozofskih znanosti. U okviru Nezavisnog Univerziteta Banja Luka- Fakultet za bezbjednost i zaštitu odbranio je doktorsku disertaciju sa temom Organizovani kriminalitet kao problem bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Od 2017. godine angažiran je kao profesor na Univerzitetu u Mostaru na kolegijima Geopolitički aspekti
nacionalne sigurnosti, Sigurnosni sistem Bosne i Hercegovine i Osnove sigurnosti.

U proteklom periodu objavio je više desetina znanstvenih i stručnih radova iz oblasti filozofije, kulturne historije, baštine, sigurnosnih znanosti u časopisima kao što su: Odjek, Dijalog, Znakovi vremena, Preporod i Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva, Hercegovina i Logos iz Mostara, Gračanički glasnik iz Gračanice, Alem iz Novog Travnika i dr. Do sada je objavio sljedeće knjige: Učenje i djelo Ahmeda Bureka (1998.); Filozofsko – teološka misao bošnjačkog učenjaka Muhameda Mašića.
(1999.);Organizovani kriminalitet kao problem bezbjednosti Bosne i Hercegovine (2016.); Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan- aspekti geopolitike i hibridnog rata (2019.); Gračanica u Skopaljskoj dolini (2022).
Čast nam je da će nam danas o knjizi govoriti naši cijenjeni promotori:
Mr. Dževad Pleh, direktor GHM Sarajevo, Izedin Šikalo, direktor “Dobre Knjige” Sarajevo, prof. dr. Ferid Dautović, prof. dr. Nusret Isanović, kao i autor djela prof. dr. Ahmed Kico.