Konkurs za stipendije za akademsku 2023/2024 Bugojno


Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07, 2/08 i 6/11), Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2023/2024. godinu („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 09/23) i Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 09/23), općinski načelnik raspisuje
K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u
akademskoj 2023/2024. godini
I
Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine.
II
Pravo na dodjelu stipendija nemaju:

 • vanredni studenti,
 • studenti apsolventi,
 • studenti koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
 • studenti koji primaju stipendiju od drugog davaoca,
 • studenti koji sa danom objave konkursa navršavaju 26. godina života,
 • studenti koji već imaju završen jedan od fakulteta.
  III
  Za akademsku 2023/2024. godinu dodjeljuje se 250 stipendija, a stipendije će se dodjeljivati sljedećim kategorijama studenata:
  Kategorija 1: učenici generacije školske 2023/2024. godine, koji su upisali redovni studij,
  Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25),
  Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći),
  Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više),
  Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI, djeca osoba sa invaliditetom od 100% i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
  Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.
  Broj stipendija kategorije 6 će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4. i 5. a po procentualnom učešću po godinama:
  I godina (10% stipendija); II godina (10% stipendija);
  III godina (20% stipendija); IV godina (20% stipendija);
  V godina (20% stipendija); VI godina (20% stipendija).
  Kategorija 7: redovni studenti na fakultetima sa liste deficitarnih zanimanja :
  IT sektor – 5 stipendija (elektrotehnika i informatika);
  Građevina i arhitektura – 4 stipendije;
  Mašinstvo – 4 stipendije;
  Matematika i fizika (nastavnički smjer) – 2 stipendije.
  Listu deficitarnih zanimanja sačinila je Komisija koju je imenovalo Općinsko vijeće, a istu je odobrio općinski načelnik.
  Broj stipendija u kategoriji 7. je 15 i podijeliti će se po godinama na sljedeći način:
  I godina (2 stipendije) ; II godina (2 stipendije); III godina (2 stipendije);
  IV godina (3 stipendije); V godina (3 stipendije), VI godina (3 stipendije).
  Kategorija 8: redovni studenti koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine.
  Broj stipendija u kategoriji 8. je 6 i podijelit će se prema uslovima Pravilnika.
  IV
  Izbor kandidata vršit će se po Pravilniku o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 09/23) i na osnovu Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2023/2024. godini („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 09/23).
  Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija Općinskog vijeća za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2023./2024. godinu.
  Komisija će pregledati i razmotriti pristigle prijave na objavljeni Konkurs, utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu. Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljenu rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno. U slučaju da prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova po kriteriju uspjeha u školovanju, a potom po kriteriju materijalni status.
  Svi prijavljeni kandidati iz člana III iz kategorija 1.,2.,3.,4. i 5. sa uredno dostavljenom dokumentacijom će biti dobitnici stipendije bez bodovanja.
  Kandidati iz kategorije 6., kategorije 7. i kategorije 8. iz člana III će biti bodovani na osnovu Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima.
  Kandidati u kategoriji 6., kategoriji 7. i kategorije 8. iz člana III koji imaju primanja iznad 400,00 KM po članu domaćinstva nemaju pravo aplicirati na ovaj konkurs.
  Broj stipendija kategorije 6. i kategorije 7., po godinama dodjelit će se procentualo od preostalog broja raspoloživih stipendija.
  V
  Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2023/2024. godinu iznose 300.000,00KM.
  Iznos od 270.000,00 KM raspoređuje se studentima u kategorijama 1,2,3,4,5,6 i 8., a iznos od 30.000,00 KM u kategoriju 7.
  Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.
  Visina mjesečne rate stipendije će se utvrditi na osnovu broja prijavljenih studenata koji ispunjavaju uslove konkursa osim u kategoriji 7. za koju ista iznosi 200,00 KM.
  Po sprovedenom konkursu Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu sačinit će Ugovor o stipendiranju studenata, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju student je dužan predočiti potvrdu sa fakulteta da je u statusu redovnog studenta (ne stariju od 15 dana).
  Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja na konkurs.
  VI
  Kandidati koji konkurišu za stipendije za akademsku 2023/2024. godinu uz prijavu na Konkurs dužni su dostaviti:
  Red.
  broj Naziv dokumenta Organ koji izdaje dokument
 1. Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2023/2024. godini Općina Bugojno
  Centar za usluge građanima
  Šalter «Informacije»
 2. Dokaz o ostvarenom uspjehu i to:
 • za studente I godine: fotokopije svjedočanstava o završenom I,II,III i IV razredu srednje škole Srednje škole
  • za studente ostalih godina uvjerenje ili neki drugi dokaz o broju položenih ispita iz prethodnih godina sa navedenom prosječnom ocjenom (studenti II godine: za I godinu, Studenti III godine: za I i II godinu, itd.)

NAPOMENA: Obavezano je imati naveden prosjek ocjena
Visokoobrazovna ustanova

 1. Dokaz o zaposlenju/penzionisanju i visini stalnih izvora prihoda svih punoljetnih članova domaćinstva
  (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć) – za zaposlene: potvrda preduzeća/ustanove gdje su članovi domaćinstva zaposleni,
  Ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plate dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • za penzionere: penzijski ček iz prethodnog mjeseca, ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • za RVI i porodice šehida i palih boraca:uvjerenje iz Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu,
 • za nezaposlene: uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje ili neki drugi validan dokaz.
 1. Kućna lista kandidata u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva Općina Bugojno
  Centar za usluge građanima
  Šalter «ovjera potpisa»
 2. Prijavu stalnog mjesta boravka – CIPS ili ovjerena fotokopija lične karte MUP- odjeljenje CIPS-a
  ili šalter za ovjeru dokumenata u Općini
 3. Potvrda o redovnom studiranju za akademsku 2023/2024 godinu:
  Studenti u BiH – prvi put redovno upisao/la godinu studij za koju konkuriše Visokoobrazovna ustanova
  Studenti izvan BiH – potvrda o redovnom studiranju (prevedena i ovjerena kod ovlaštenog sudskog prevodioca)
 4. Uvjerenje o statusu studenta bez jednog roditelja sa naznakom da li je korisnik dječijeg dodatka ili ne Centar za socijalni rad
 5. Uvjerenje o statusu studenta bez oba roditelja (samo za kategorija 3) Centar za socijalni rad
 6. Uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći (samo za kategoriju 3) Centar za socijalni rad
 7. Dokaz da student u porodičnom domaćinstvu ima još studenata na studiranju u BiH Visokoobrazovna ustanova
 8. Uvjerenje da je student iz porodice boračke populacije sa navedenim vremenom koje je roditelj proveo u odbrani BiH od agresije Ministarstvo odbrane – Odjel/Služba za odbranu u općini Bugojno
 9. Izjavu da student nije stipendista nekog drugog organa ili institucije i da li je smješten u studentski dom, svoj ili stan roditelja ili koristi privatni smještaj Općina Bugojno
  Centar za usluge građanima
  Šalter «ovjera potpisa»
 10. Obrazac sa podacima bankovnog računa studenta Banka u kojoj student ima otvoren račun
 11. Diploma – uvjerenje učenika generacije (samo za kategoriju 1) Srednje škole
 12. Potvrdu da je student dobitnik nagrade za vrhunske sportske rezultate Sportski savez općine Bugojno i sportski klubovi
 13. Potvrdu da je student bio aktivan volonter u nevladinoj organizaciji Nevladina organizacija
  VII
  Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu:
  Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija Općinskog vijeća za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2023/2024. godinu.
  VIII
  Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se uvažiti, niti je dozvoljeno dopunjavanje istih nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.
  IX
  Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu (soba 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima, na telefon broj: 030/251-210 i 030/509-271.