Kroz bugojanske mahale.


Kroz bugojanske mahale.

U popisima stanovništva u samom gradskom naselju u doba Austrougarske monarhije iz 1879.godine spominju se sljedeće mahale...

Čaršija,Čehaje,Malo Selo,Sečen,Studenac, i Terzići,od kojih su se do danas sačuvala samo neka imena i to u arhaičnom govoru naših najstarijih žitelja grada.U popisu iz 1885.godine dodano je još jedno naselje,Donjići.
Mnoga naselja su promjenila i svoje ime.Tako se je u prvom popisu stanovništva iz 1879.godine Kupres spomenut kao Kupriješ,a selo Kandija kao Donji Štrpci.

Sad već i nema pomena o naseljima u našoj opštini kakva su na primjer :

Vitorog,Ćatića,Luka,Crničevci,Šolajovci,Žeoča,Karavljavci,,Podkalin,Hijaševići,Banje,Pašljivlje,Han-Mlaćo,Miličići i druga.Sva spomenuta naselja su ili iseljena iz svojih nepogodnih lokaliteta ili su na novim lokacijama dobila novo ime,ili im je službeno promjenjeno ime.