Saopštenje sa 84. sjednice Vlade SBK


Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 83. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 2.350,00 KM sa stavke “Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine“. Naznačena sredstva preraspodjeljuju se i dodjeljuju korisnicima, kako slijedi: OŠ „Travnik“ Travnik“ iznos od 900,00 KM, OŠ „Treća osnovna škola“ iznos od 500,00 KM, OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac iznos od 350,00 KM, SŠ „Vitez“ Vitez iznos od 300,00 KM i „Srednja strukovna škola“ Jajce iznos od 300,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za adaptaciju prostorija PS Bugojno u iznosu od 3.978,00KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „Elka“ d.o.o. Travnik.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za plaćanje troškova prijevoza donirane opreme za potrebe OŠ “Kiseljak 2“ Zabrđe u ukupnom iznosu od 850,00 KM. Sredstva su potrebna za plaćanje troškova prijevoza donirane opreme – školske klupe, stolice, pametne ploče i informatička oprema).

Vlada Kantona daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku telekomunikacijskih usluga za potrebe MUP-a u iznosu od 135.661,50K sa PDV-om putem Otvorenog postupka, a sve u cilju efikasnog i brzog međusobnog izvještavanja u sklopu nove integrisane fiksne i mobilne telefonije.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave:
– Saglasnost Općinskom sudu u Kiseljaku za izvođenje radova krečenja III. sprata zgrade Općinskog suda u Kiseljaku u procijenjenoj vrijednosti od 5.104,40KM bez PDV-a.
– Saglasnost Općinskom sudu u Kiseljaku za nabavku audio opreme za snimanje za jednu sudnicu Općinskog suda u Kiseljaku u procijenjenoj vrijednosti od 4.646,07KM sa PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je prihvatila slijedeće izvještaje:
– Vlada SBK prihvaća Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike za period 1.1.- 31.3. 2021 godine.
– Vlada SBK prihvaća Konsolidovani periodični izvještaj opština Srednjobosanskog kantona za period 1.1.- 31.3. 2021.godine.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za usluge pranja vozila sa CM-COSMETIC MARKET d.o.o. Vitez u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 150.100,00KM bez PDV-a.

Na prijedlog istog Ureda, date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Uredu za javne nabavke na Uputstvo o načinu izvršavanja okvirnih sporazuma i ugovora broj 01-02-1-401/21-1 od 13.5.2021.godine. Ovim Uputstvom propisuje se način izvršavanja okvirnih sporazuma ugovora sklopljenih na temelju provedenih postupaka javnih nabavki, te izuzeća.
– Saglasnost Uredu za javne nabavke na Uputstvo o korištenju softvera za javne nabavke broj 01-02-1-402/21-1 od 13.5.2021.godine. Ovim Uputstvom uređuje se detaljnije korištenje softvera za javne nabavke „ASKIS Nabava“, a po kojem su obavezni postupati svi korisnici Budžeta SBK.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izmjeni Odluke kojom se briše projekt i iznos iz točke I., pod točka 10. „Utopljavanje senzorne sobe, Centar za rast i razvoj Kiseljak u iznosu od 7.000,00KM.“
– Odluku o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za općinu Kiseljak za realizaciju projekta „Utopljavanje senzorne sobe, Centar za rast i razvoj Kiseljak u iznosu od 7.000,00KM.“

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu neprofitnim organizacijama – Crvenom križu Srednjobosanskog kantona u iznosu od 25.000,00KM za prvi i drugi kvartal 2021.godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu neprofitnim organizacijama – Caritasu Bugojanskog dekanata u iznosu od 11.250,00KM za prvi i drugi kvartal 2021.godine.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu neprofitnim organizacijama – Caritasu Jajačkog dekanata u iznosu od 11.250,00KM za prvi i drugi kvartal 2021.godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu neprofitnim organizacijama – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik u iznosu od 10.050,00KM za prvi i drugi kvartal 2021.godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu neprofitnim organizacijama – Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ u iznosu od 42.500,00KM za prvi i drugi kvartal 2021.godine.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju prostorija u PS Kiseljak u iznosu od 1.760,00KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „M – DOOR“ d.o.o. Kiseljak, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju relacije za prijevoz učenika Osnovne škole „Nova Bila“ Nova Bila.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo Vladi SBK Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o zaštiti zraka. Nakon obavljene analize Nacrta zakona o zaštiti zraka Vlada SBK je mišljenja da je Nacrt zakona načelno i suštinski usklađen s načelima i ciljevima zakonodavstva EU-a, a za potpunu primjenu i provođenje njegovih odredbi neophodno je osigurati i odgovarajuće uslove u skladu sa zahtjevom i praksom EU-a. Bez obzira na činjenicu da SBK nema ekstremnih onečišćivača zraka, Nacrt zakona o zaštiti zraka, dugoročno gledano, promatrajući ga kroz mehanizme koje nudi, ima višestruko povoljan utjecaj na sprječavanje ili smanjivanje štetnih posljedica za ljudsko zdravlje te kvalitetu života i okoliša u cjelini. Važno je istaknuti da koncepcija Nacrta zakona o zaštiti zraka ne podrazumijeva imperativ donošenja kantonalnoga zakona o zaštiti zraka, jer su u Nacrtu zakona zastupljena sve tri nivoa vlasti (Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni i općine). Vlada SBK ističe da se u iznesenom mišljenju, primjedbama i sugestijama fokusiralo na pitanja od interesa za Kanton. Imajući u vidu sve navedeno, Vlada Kantona ističe da se efikasnija zaštita zraka, a samim tim i cjelokupnog stanovništva, može ostvariti kvalitetnim zakonskim rješenjima uz prethodno stvaranje svih neophodnih uslova. Na osnovi svega navedenog Vlada SBK je mišljenja da se tekst Nacrta zakona o zaštiti zraka može podržati. Ovaj Zaključak dostavit će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na daljnje postupanje. Više informacija o ovom Zakonu možete dobiti u nadležnom ministarstvu.