CIK BiH: Političke stranke dužne su prikupljati potpise samo na obrascima koje im dodjelimo


CIK BiH: Političke stranke dužne su prikupljati potpise samo na obrascima koje im dodjelimo

Odgovorna osoba svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i istinitost prikupljenih potpisa podrške.

U skladu sa odredbama člana 4.4 stav (1) Izbornog zakona BiH prijava za ovjeru učešća na izborima političke stranke ili neovisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili neovisnog kandidata.

Odgovorna osoba

Političke stranke ili neovisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodjeli Centralna izborna komisija BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili neovisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

Bitno je naglasiti, da obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj osobe koja je odgovorna za prikupljanje potpisa podrške.

Odgovorna osoba svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i istinitost prikupljenih potpisa podrške.

Umrle osobe

Centralna izborna komisija BiH je na Lokalnim izborima 2020. godine utvrdila da se na obrascima za prikupljane potpisa podrške nalaze i potpisi za umrle osobe, o čemu je podnijela 173 prijave nadležnim tužilaštvima.

U vezi s naprijed navedenim Centralna izborna komisija BiH upozorava odgovorne osobe za prikupljanje potpisa podrške birača da to rade u skladu sa zakonom i da se ne dovedu u situaciju da počine „protupravno djelo koje je zakonom propisano kao krivično djelo, čija su obilježja propisana zakonom i za koje je zakonom propisana krivičnopravna sankcija“ .

Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2022. godine ističe u petak, 20.05.2022. godine u 16:00 sati.